Nieuws over het Noorderpark
bijeenkomst van 6 oktober 2017 over het Noorderpark
Kaart noorderpark <hier> stand oktober 2017

9 0ktober 2017

Verslag bijeenkomst Roze Tanker vrijdag 6 oktober 2017; 15h00 – 16h30.
T.b.v. Dijkvereniging Buiksloot;
CC: West 8; Gerrie Ruijsink; voorzitter DB Amsterdam-Noord.

Onderwerp : voortgang bezigheden in het Noorderpark.
Gespreksleider: Gerrie Ruijsink, projectmanager.
De basis voor de huidige werkzaamheden wordt gevormd door:
Besluitenlijst DB etc. dd. 31/01/2017 – zie bijlage
Vastgoedstrategie voor het Noorderpark  dd. 31/01/2017– zie bijlage

Aanwezig – inclusief vertegenwoordigers van West 8 en het stadsdeel – ca 20 personen.
Er is geen presentie opgenomen.
Ter illustratie van de plannen waren grote tekeningen aanwezig. Ons is zeer dringend verzocht, de plannen niet verder te verspreiden en zeker niet te fotograferen, omdat dat prematuur zou zijn.
We zijn het daar niet mee eens, de bijeenkomst was openbaar en de tegenvallende opkomst zal zeker veel te maken hebben gehad met het voor werkenden buitengewoon ongelukkige tijdstip.
We geven de informatie dus door. Guda Oly heeft daarvoor de plannen ingetekend en voorzien van informatie over de stand van zaken (bijlage). Aanbevolen, zeer verhelderend.

Beschrijving van het plan voor Volewijk-West (‘middengebied’).
Het gedeelte ten noorden van de nieuwe fietsbrug blijft bossig. Daar zijn een speelbos en een ruige plek voor huttenbouw e.d. gepland; een trekpontje over de dwarssloot is mogelijk; over inpassing van de plannen van de Roze Tanker met dat gebied zal met hen overleg worden gepleegd; advies van organisaties met ervaring op het gebied van dit type faciliteiten (Twiske, Natuurmonumenten, Staasbosbeheer) is daarover nog niet ingewonnen, maar West 8 staat daar niet afwijzend tegenover.
Er is aangedrongen op perfecte drainage, opdat de kinderen daar niet net als in Oost bij een beetje flinke regen natte voeten zullen krijgen.
Het strandje aan het kanaal zal worden opgeknapt; uitbreiding tot een ‘officieel’ strandje is waarschijnlijk niet mogelijk in verband met bezwaren van de kanaalbeheerder.
Aan de dwarssloot denkt men een gezichtsbepalend bouwwerkje bij het speelbos te bouwen.
De plannen daarvoor zijn nu weliswaar nog bescheiden (b.v. een houten klimtoren), maar dat zou een minpuntje kunnen zijn en is voor ons zeker een aandachtspunt.

De tweede brug komt er. Daar valt niet aan te tornen (2021/’22) omdat wordt vastgehouden aan het ‘circuit’ van Adriaan Geuze, dat die tweede brug eist.
Ten zuiden van het nieuwe leidingenpakket, ca 250m ten noorden van de Van Hasseltbrug.
Tussen de beide parkbruggen ligt het activiteitenterrein, open, gras, er zullen echter ook bomen blijven staan; geschat ‘netto’ oppervlak ca 1,2ha.
Het terrein moet worden gedraineerd. Het kanaal wil men extra markeren met een lange bomenrij. De bosstrook langs de Nieuwe Leeuwarderweg wordt gespaard. Van de in de vastgoedstrategie voorziene vier gebouwtjes voor o.a. commerciële doeleinden ziet men inmiddels af.
Over aard, omvang en frequentie van de te verwachten evenementen kregen we geen duidelijkheid (‘daar kan b.v. een circus staan’; ‘we denken aan een profiel zoals in het Vondelpark, geen dance-evenementen’). Er zouden ca 30.000 mensen op dat terrein passen, maar men denkt bescheidener, ca 7500. De ene aanwezige die pleitte voor meer en groter bleek in de Banne te wonen.
Ter informatie:
In het lokatieprofiel dat is opgesteld in verband met het evenementenbeleid voor de hele stad wordt 1 groot evenement toegestaan (≤ 5000 man, 2 dagen, 102dB op 25m van het podium), 5 middelgrote
(≤ 2000/1d./85dB) en een onbeperkt aantal kleine (≤500/1d./45dB op de gevel).
We werden er – terecht - op gewezen, dat daar ook staat dat het profiel kan worden aangepast als het terrein klaar is.
Er zijn geen plannen voor een goede aanpak van de parkeerproblematiek, het Mosveld en het Noorderparkbad ziet men als de enige mogelijkheden voor gereguleerd parkeren. Goede maatregelen en handhaving tegen ‘wild’ parkeren in de wijken worden nauwelijks mogelijk geacht.

De ingang bij het metrostation wordt binnenkort aanbesteed. Een aanbeveling de drukke oversteek te vermijden en de ingang naar de westkant te verplaatsen – mogelijk omdat daar een tunneltje ligt dat via fietspad en trap gemakkelijk te bereiken is en prettig omdat op die manier ook Florapark kruisingsvrij is te bereiken– werd ook deze keer afgewezen. Zolang de zuidelijke brug er niet ligt vindt men de loopafstand naar het activiteitenterrein (over de noordelijke parkbrug) te groot en men ziet dat ook mét die tweede brug niet als een goed alternatief.

De zuidelijke brug ligt veel minder scheef over het kanaal dan de noordelijke. Hij komt op het land voor een groot deel op poten te staan. Onder die brug is een horecagelegenheid gepland, met daarvoor aan de noordkant een groot bestraat plein. Geen groot terras op het zuiden.
Ook de vier locaties die langs het activiteitenterrein zijn vervallen kunnen onder de brug.
Voor geen van die locaties is men op dit moment op zoek naar exploitanten, men vindt dat te vroeg.
Wel is toegezegd, dat er niet zal worden gebouwd voor de exploitatie rond is; nutsvoorzieningen worden wel aangebracht.
Monumentale bomen op die plek zullen worden gespaard.
De brug zou een onderdeel moeten zijn van doorgaande fietsroutes, maar wordt nu uitsluitend beschouwd als onderdeel van het circuit. De aandacht ligt bij het park, aantakking op bestaande of nog te realiseren fietspaden hoort daar niet echt bij. In het vastgestelde VO wordt wel aandacht besteed aan die aansluiting en aangezien de verhouding tussen het circuit en het hoofdnet fiets al sinds de eerste openbaarmaking van het VO voor het park een heet hangijzer is en een punt van discussie, vinden we het onverstandig dat nu niet te doen.
Daar staat een klein lichtpuntje tegenover: over de mogelijkheid het noordelijke fietspad over de Van Hasseltbrug te behouden wordt nagedacht, al werd dat niet toegezegd.

Aan de financiële situatie is sinds 31/01/2017 weinig veranderd.
Er is 2 miljoen beschikbaar, ‘die we nu aan het uitgeven zijn’.
Op verdere financiële middelen  ‘is zicht’ of ze zullen worden aangevraagd.
Voorlopig wordt gerekend met een budget van 5 miljoen, maar dat is niet genoeg voor de brug.
De Centrale stad eist voor eventuele verdere financiering uitgewerkte definitieve plannen.

Hoewel de huidige plannen afwijken van het VO voor het Noorderpark van 2005 en het Bestemmingsplan Noorderpark van 2013 (beide vastgesteld) vindt men dat ze daarop voldoende voortborduren om af te kunnen zien van een inspraakronde.
Die komt er dus voor de inrichting van het park niet, hoewel er geen DO is vastgesteld. Op welke manier burgers toch nog invloed kunnen uitoefenen is niet duidelijk geworden.
De aanpassing van het locatieprofiel van het activiteitenterrein na voltooiing achten wij een andere zaak. Die mogelijkheid is weliswaar reeds aangekondigd, maar dat lijkt ons geen zaak die zonder inspraak van de aanliggende buurten kan worden afgewikkeld.

Er is gewezen op het grote belang van een duidelijk, gehandhaafd, hondenbeleid. Zeker in verband met de voorzieningen voor kinderen is dat noodzakelijk.

Namens de Damesbende,

Henny E, van Rijn

U heeft met de gegevens uit Noordnieuws misschien tevergeefs op internet gezocht naar het ontwerpbestemmingsplan Noorderpark.

De indentificatiecode klopt niet helemaal. Wij kunnen u geen werkende link geven, maar zo kunt u het ontwerp vinden:
Ga naar
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen# (opent nieuwe pagina)
Klik het bericht over ⓘ weg.
Zoek op locatie: Nieuwe Leeuwarderweg 1022 BP
Klik op Noorderpark en
Klik op Plan en kaartfilter en vink concept en ontwerpplannen aan.
Als u uitzoemt kunt u het hele plan zien.
Als u nu op ⓘ klikt kunt u gedetailleerde informatie zien door op verschillende plekken in het plan te klikken.
Het plan eist nogal wat van uw computer.

Er is een toelichting bij die u kunt downloaden en een heel pakket bijlagen. Honderden bladzijden.

Opvallend op het eerste gezicht:
- in de toelichting staan de dekken over de verlaagde weg
- bestaande gebouwen (tankstations, bebouwing langs de Wingerdweg, Noorderparkkamer en een vergrote Noorderparkbar zijn opgenomen
- extra bouwlocaties:
+ naast Buiksloterdijk 138 is ruimte voor drie huizen. Daar is een scherm van 3,5 m voor nodig.
+ langs de uitlaat van de ringvaart is een bouwlocatie van 170 m2
+ ten noorden van de Roze Tanker is een bouwlocatie van 480 m2 (hoogte 7 m)
+ langs het evenementenveld in Volewijkspark-west plek voor vier gebouwen aan de oostkant en één aan de zuidkant
- het staat niet op de kaart maar blijkens de toelichting wordt er rekening mee gehouden dat een brede strook langs de zuidrand van het Florapark bebouwd wordt als de metro eenmaal rijdt
- het zwembad is buiten dit bestemmingsplan gehouden
- de groenstroken langs de Nieuwe Leeuwarderweg tot de Nieuwe Purmerweg horen wel bij dit bestemmingsplan
- het NHkanaal is bestemd als water (dat was gedempt volgens het AUP 1958, dat tot nu toe gold)
- bruggen zijn gepland vlak (1) naast de uitlaat van de ringvaart, dus aan de noordrand van Volewijkspark-west en (2) 250m ten noorden van de Van Hasseltbrug

Dit is een eerste indruk. Wij horen graag uw reacties.

Namens het bestuur,

Guda Oly

 
 
noorderpark
 
 
 
 
 
 
 
home
Vrienden Noorderpark