home Buiksloterdijk Dijknieuws 25
Vijf en twintig jaar Bewonersvereniging Buiksloot

door Henk Ras

Lustrum
Het vijfentwintigjarig bestaan van de Bewonersvereniging Buiksloot is voor het bestuur aanleiding geweest eens om te zien en de afgelopen tijd in vogelvlucht te beschouwen. Daartoe is een tiental dijkbewoners geïnterviewd, van wie de meeste ook een belangrijke rol in de vereniging hebben gespeeld.

Buiksloot
Hoewel een beschrijving van de historie van het dorp Buiksloot pas over een jaar of drie voor publicatie rijp zal zijn, valt er kortweg wel iets over te zeggen. We kennen het dorp reeds uit de dertiende eeuw, toen het in het bezit was van de familie Persijn (uit het wapen van die familie komen de drie Andreaskruisen van Amsterdams stadswapen), later was het eigendom van Floris de Vijfde, die de oudere lezer uit z’n geschiedenisboekje kent als zijnde in 1296 door d’eedlen vermoord. Buiksloot maakte een rijke ontwikkeling door, waarin de ligging aan het water een belangrijke rol speelde. Veel zeekapiteins kwamen na hun werkzame jaren hier wonen, hetgeen de dijk de bijnaam van Kapiteinshemel bezorgde. Met zes Waterlandse dorpen werd in 1612 de Unie van Waterland opgericht, een stedenbond met als doel tegenwicht op te werpen tegen het opkomend Amsterdam aan de overkant van het IJ. Ook toen deze stad uiteindelijk in 1921 de dorpen, waaronder Buiksloot, annexeerde, veranderde er aanvankelijk niet zoveel. Nog in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw, werd er niet alleen gewoond aan de dijk, maar ook gewerkt. Allerlei beroepen werden er uitgeoefend, men kon voor de boodschappen op de dijk terecht. Er was een cafe en een stationnetje voor de tram die je verder Noord-Holland inbracht. Maar de bebouwing werd soms verwaarloosd, huizen werden geslecht om verkeersplannen die niet doorgingen mogelijk te maken, supermarkten ontstonden verderop en trakteerden hun klanten op zegeltjes en snoepjes van de week. De Buikslootse middenstanders werden ouder en hadden geen opvolgers, de winkelstand verdween.

Het begin van de vereniging
Hoewel je over de precieze datum van oprichting kunt twisten, is het in ieder geval zeker dat de bewonersvereniging in 1981 is opgericht. Op 15 januari van dat jaar kwamen bewoners bijeen in het clubgebouw van “De Viking” aan het Noord-Hollands Kanaal om de vereniging op te richten. Er waren toen snel conceptstatuten klaar, maar de notariële acte werd pas op 24 maart verleden. En daarom beschouwen we dat maar als de geboortedatum, en gaan we ervan uit dat de conceptie op 15 januari plaats heeft gevonden.

Het eerste bestuur
Jaap Dikkeboom, Magda Haakma-Broekzitter, Hans Bekker, Roef Bakker en Jacob Oost traden als eerste bestuurderen aan. Dikkeboom was de voorzitter, die de vereniging met ernst en luim, samen met zijn medebestuurderen leiding gaf. Zijn verdiensten zijn beloond doordat hij volgens zijn wens op de begraafplaats van de Buiksloterkerk ter aarde is besteld.

Waarom, waartoe?
De statuten geven de algemene lijn aan. Het doel is “behouden en verbeteren van het woon- en leefmilieu van de bewoners van vaste bewoning aan de Buiksloterdijk.” Wat was er dan mis, wat was de aanleiding tot oprichting van de vereniging? Als je na vijfentwintig jaren afgaat op de herinnering van betrokken mensen, blijkt vaak dat ze het niet helemaal met elkaar eens zijn. Dat geldt ook voor het antwoord op de vraag wat nu de echte eerste aanleiding tot oprichting van de vereniging was. De meesten zeggen: de komst van Koko Petalo naar het terrein aan het eind van de Buiksloterdijk. Petalo was destijds een beruchte zigeunerkoning, wiens familiegroep het volgens sommigen niet altijd eens was met de definitie van het mijn en het dijn die de bewoners van de dijk hanteerden.
De overheid maakte het de Petalomensen comfortabel door naast hun woonwagens en glanzende automobielen praktische was- en douchehuisjes neer te zetten, hetgeen niet in de bestemmingsplannen was opgenomen. Toen de druk om voor die huisjes huur te betalen te groot werd, is de groep vertrokken. Het ziet er ook naar uit dat jeugdige bewoners van een belendend deel van Noord het vertrek van Petalo een weinig versneld hebben door deze huisjes in de fik te steken. Maar anderen leggen de oorsprong van de vereniging bij de problemen rond de draaibrug. Er waren door het toenemend autoverkeer op spitstijden vaak opstoppingen doordat de brug te smal is om twee auto’s langs elkaar te laten rijden. Hoewel er een door borden aangegeven voorrangsregeling was, stonden vaak twee vehikels neus aan neus als kemphanen midden op de brug, met hun bestuurders in gelijke positie ernaast, net zolang tot een van beide langzaam achteruit reed. Sluiten die brug voor autoverkeer!, vonden velen en voorzitter Dikkeboom voegde op ludieke wijze de daad bij het woord. Achteraf bezien is hem dat niet door iedereen in dank afgenomen, want een kwartiertje omrijden is wel het gevolg van zijn daad. Laten we het er maar op houden dat er veranderingen op til waren in de infrastructuur rondom Buiksloot, die aanleiding waren om een aantal zaken onderling nader te bespreken en in dialoog met de lokale overheid verder uit te werken. En daarnaast was er als aanleiding tot oprichting van de vereniging ook de opzet om via leuke activiteiten als buurtbewoners bij elkaar te komen.
De kwesties waarom het ging
In de loop der jaren zijn verscheidene zaken voor het bestuur vaak langdurig onderwerp van bespreking, overleg en onderhandeling geweest. Afgezien van de kwesties rond Petalo en de draaibrug zijn de volgende zaken de moeite waard om te noemen.


De bebouwing Floraweg
De school die op het open stuk grond tussen Floradorp en het westelijk deel van de Buiksloterdijk stond, onderging hetzelfde lot als de washuisjes van Petalo. En het stadsdeel greep dat aan om aan de Floraweg nu eens een flink aantal woningen neer te zetten. De plannen waren voor de buren aan de overkant ronduit lelijk te noemen, maar ze werden overhaast, zonder definitieve toestemming, in uitvoering genomen. De kap bovenop die het geheel had kunnen verfraaien, werd te duur bevonden. Tot aan de Raad van State toe heeft het bestuur van de bewonersvereniging geprocedeerd. Informeel kreeg men wel gelijk, maar aangezien de bouw nu eenmaal begonnen was, kon dat niet meer tegengehouden worden. Een knauw in het rechtsgevoel is dat wel geweest. Als compensatie werd een sloot voor de dijk gegraven en een fietspad beneden aan de dijk gelegd. Gevaarlijk verkeer werd daardoor wel enigszins ingeperkt.
Baron de Coubertinlaan
Langs het pad naar de sportvelden had een voortvarende bouwer een flatachtige bebouwing op de dijk bedacht. De bewoners wilden zelf meer huisjes soortgelijk aan die op de dijk. Daarvan is het allebei niet gekomen. Het compromis dat totstandkwam wordt door velen heel acceptabel bevonden als dijkbebouwing.
Het riool achter de dijk
Hoewel de gemeente Amsterdam een prijs had gekregen voor het volledig op het riool aansluiten van alle woningen in de stad, was dat niet geheel juist. De woningen van de Buiksloterdijk loosden al eeuwen op de sloot achter de tuinen, hetgeen zeker enige stankoverlast met zich meebracht. Oplossingen met een rioolbuis waarvoor bij ieder pand een pomp geïnstalleerd zou moeten worden of een briljant idee om de buis door het dijklichaam te leggen (streng verboden, zeker bij een waterkerende dijk!), kwamen voor de bewoners uiteraard niet in aanmerking. Simpel was de door henzelf ingebrachte remedie: leg de rioolbuis in de sloot, stort er grond overheen, waardoor je de tuinen ook nog een meter verlengt. Zo gezegd, zo gedaan. Amsterdam heeft sinds 1995 een geheel op het riool aangesloten huizenbestand. Maar het stadsdeel moet er wel bij kunnen voor inspectie, reparatie en onderhoud, dus er mag op dat stukje verlengde tuin niet gebouwd worden. En het stadsdeel brengt geen leges in rekening voor het gebruik van dat stukje tuin, sterker men zal van overheidswege de oevers verzorgen. Dat is neergelegd in een erfdienstbaarheidsovereenkomst, die voor elk perceel door de notaris moet worden vastgelegd. Maar stadsdeelraden en ambtenaren komen en gaan en nog steeds zijn de overeengekomen erfdienstbaarheden niet gevestigd. Er wordt binnenkort een nieuwe poging gedaan!

Het Nintemann-terrein
Achter het oostelijk deel van de dijk stond een onooglijk gebouwtje in het kreupelhout: de Nintemann-manege. Het stadsdeel wilde er tachtig woningen in het kader van de sociale woningbouw onderbrengen. De bewonersvereniging verzette zich tegen deze aantasting van de bestaande woonomgeving en kreeg het voor elkaar dat er veertig aardige behuizingen konden worden gezet, getekend en gebouwd door deskundige en betrokken dijkbewoners.
Aardige dingen voor de mensen
Natuurlijk, er waren klachten en problemen die de bewonersvereniging een formele status hebben doen aannemen, maar de opzet was ook om ideeën en leuke dingen uit te dragen en in het algemeen om met de buurtbewoners af en toe bij elkaar te komen. Zo zijn als vaste programmapunten de volgende zaken aan de orde geweest. Koninginnedag Van oudsher werd dat groots gevierd. In 1982 kondigde het “Dijk – Nieuws” de komende Koninginnedag als volgt aan. “Er zal gestart worden met het oplaten van ballonnen door de kinderen die komen. Ook is er een jury aanwezig die de kostuums van de verklede kinderen zal beoordelen en voor het origineelste kostuum is een prijs beschikbaar gesteld. Vervolgens gaan we spelletjes doen, zoals: zaklopen, vlaggetje steken, blikgooien, fles vullen, tonnetje rollen, vissen en er is een grabbelton. Voor de vrolijke noot voor volwassenen is er koekhappen en ringsteken op de fiets.” Ooggetuigen melden dat tussen de ballonnen en de spelletjes een optocht voorafgegaan door een fanfare de dijk afmarcheerde, waarbij het plaatselijke schoolhoofd als een burgemeester de deelnemers aanvoerde. De spelletjes werden gemaakt en onderhouden door timmerman-aannemer Ko Broekzitter, een bekende naam in Buiksloot.
Tegenwoordig valt Koninginnedag in de mei-vakantie van de scholen. De meeste gezinnen trekken dan weg naar camping of vakantieplek. En de meeste vroegere organisatoren zijn uit de kleine kinderen… Of zou er een nieuwe generatie ouders zijn opgestaan die de jaarlijkse viering voortzet?
Paaseieren zoeken
De zaterdag voor Palmpasen is het nog steeds eieren zoeken op het terrein westelijk van het kanaal, net over de draaibrug. Dit aloude vruchtbaarheidsritueel is in ons dorp een leuke gelegenheid om met de kinderen elkaar weer eens te zien en te spreken.

Het zomerfeest
Ook niet weg te denken en zelfs met een toenemende belangstelling, is de jaarlijkse bijeenkomst op het pleintje voor de kerk, waar wordt gebarbecued en gedronken. Als vaste afsluiting van de Dam-tot-Damloop komen de Buiksloters bijeen, maken kennis of hernieuwen de oude banden. Een nieuwe traditie is welkom: een toneelspel als introductie.
De Feestcommissie
Reeds vroeg in het bestaan van de bewonersvereniging werd de behoefte aan leuke, gezamenlijke bijeenkomsten gevoeld. Er werd een feestcommissie ingesteld, momenteel onder de enthousiaste aanvoering van Pauline Vis, die zich met veel inzet aan de organisatie van genoemde vrolijke bijeenkomsten heeft gewijd en die traditie nog elk jaar voortzet.
Eregalerij
Al die activiteiten zijn ondenkbaar zonder een groep mensen die zich regelmatig inzetten voor bestuur en commissies. Het is niet gelukt alle namen aan de vergetelheid te ontrukken. Dat lijkt wel redelijk gelukt met de leden van het Dagelijks bestuur – voorzitter, secretaris, penningmeester – die deze functies respectievelijk achtereenvolgens vervuld hebben:

Voorzitter
Jaap Dikkeboom 1981 - 1984
Hans Oosterbaan 1984 - 1986
Roef Bakker 1986 - 1995
Jacob Oost 1995 - 2002
Frank Tromp 2002 - 2004
Jesse Bos 2004 - heden

Secretaris
Magda Haakma 1981 - 1987
Gerard van der Mark 1987 - 1990
Guda Oly 1990 - 1995
Ger Schep 1995 - 1999
Ellen Beijer 1999 - 2004
Kitty van der Zijl 2004 - heden

Penningmeester
Cees Meerwaldt 1981 - 1986
Kees Wijbrandts 1986 - heden

 

Andere initiatieven
Vanuit de vereniging werden andere initiatieven opgestart of mede gestimuleerd. Zo waren en zijn er met de besturen van de geheel zelfstandige Stichting Buiksloterkerk, de Stichting Krijtmolen d’Admiraal, de Vereniging de Buiktuin, de Roeivereniging Buiksloot in wording en het recent opgerichte Buiksloter koor vaak personele unies. De Bewonersvereniging Buiksloot heeft ook verwantschap met het Historisch Centrum Amsterdam-Noord, de Vereniging ANGSAW, hetgeen betekent: Amsterdam-Noord Groene Stad aan het Water, en de Stichting Monumenten Amsterdam-Noord. En er zijn collegiale contacten met het Buurtbeheer Bloemenbuurt en het Buurtbeheer Buikslotermeer.
Een geheel eigen plaats neemt de onder auspiciën van het bestuur van de bewonersvereniging opererende Commissie Oost-Westverbindingen in, die onder de bezielende leiding van Guda Oly de aard en kwaliteit van de verbindingen tussen westelijk en oostelijk van kanaal, metro- en autowegen liggende stadsdelen dagelijks in de gaten houdt.
De lokale overheid
Hoewel er geen formele relatie tussen vereniging en stadsdeelbestuur bestaat, is het de ervaring van veel bestuursleden dat de lokale overheid - wethouders, raadsleden en ambtenaren – de vereniging serieus neemt. Als zich problemen voordoen die via het bestuur aan de lokale overheid worden voorgelegd, is er altijd wel een luisterend oor. Dat wil niet zeggen dat het resultaat van zo’n overleg altijd tot tevredenheid van de kant van de bewoners leidt. En het is wel zaak dat het bestuur voortdurend oplettend in de gaten houdt wat de overheidsplannen nu precies zijn en hoe en wanneer ze worden uitgevoerd. Het valt – gezien de ervaringen van de afgelopen vijfentwintig jaar - niet te verwachten dat de bewonersvereniging van de zijde van het stadsdeel actief bij de ontwikkelingen wordt betrokken.
De toekomst
Het stadsdeel Amsterdam-Noord, waarin opgenomen het dijkdorp Buiksloot, bereidt zich op grootse veranderingen voor. Voor de vereniging zijn van grote betekenis de aanleg van de Noord-Zuidlijn van de metro, de samenvoeging van Volewijks- en Florapark tot een nieuw park, Noorderpark geheten, en het bestemmingsplan Oud-Noord. De problematiek rond de huisvesting van de bezoekers van Dijk 270 en die rond het Oudejaarsvuur hebben nog lang geen definitieve oplossing gevonden. Het beschermde dorpsgezicht in het bestemmingsplan is nog niet gerealiseerd. Bewoners verheugen zich op nieuwe kansen en maken zich tegelijkertijd zorgen over de dingen die verloren gaan. En wat we vooral niet moeten vergeten: de dijk is een grote kluit klei bovenop een slappe veenbodem; bij al te grote trillingen verdwijnt het hele dorp in de bodem.

Met veel dank aan: Bonny Alberts, Kees Alberts, Roef Bakker, Magda Haakma-Broekzitter, Tiny Olieslager-Pauwels, Guda Oly, Jacob Oost, Tineke Oost-de Waal, Jan Siersma, Annet Visser, Kees Wijbrandts en Kitty van der Zijl.


Jaarverslag Bewonersvereniging Buiksloot 2005

Een redelijk rustig jaar, dit 25e jaar van de vereniging, een plezierige bestuursperiode, met een bestuur dat op allerlei fronten actief was. Zo zou ik het afgelopen jaar willen omschrijven. Zoals afgesproken is er inmiddels een website in de lucht, waarop nu ook de notulen van de bestuursvergaderingen worden getoond. Het gebruik en de bekendheid van de website kan beter, dus vóór deze jaarvergadering een actie om meer mailadressen te verzamelen, zodat iedereen steeds op de hoogte kan worden gehouden wanneer er weer iets nieuws op staat. Ook is op de website te zien wie aanspreekbaar is voor welke onderwerpen.
Misschien is het goed om te beginnen met een breekpunt: na vele jaren actief te zijn geweest in het bestuur van de Buiksloterdijk, als voorzitter en als zeer gewaardeerd lid, gaat Jacob Oost ons bestuur verlaten, om zich te richten op het bestuur van ons stadsdeel: Jacob is 7 maart gekozen in de stadsdeelraad. Een belangrijk geheugen in ons bestuur, en ik wil hem van deze zijde graag namens de bewoners van de B’dijk heel hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet.
Van de oude punten passeerde de grond achter onze huizen boven de riolering nog regelmatig de revue. Jacob Oost heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor een goede gezamenlijke regeling met het stadsdeel over het gebruik van deze grond. Voor de individuele bewoner kan dit van belang zijn om duidelijkheid te hebben over je rechten op dit stukje grond, en de wijze waarop onderhoud van de beschoeiing geregeld is. Een gezamenlijk contract zou bovendien goedkoper zijn. Helaas blijkt dit dossier telkens ergens onder op een stapel te belanden, wellicht door wisselingen van behandelende ambtenaren. We zullen de komende vergadering peilen hoeveel mensen hier belangstelling voor hebben, voordat we besluiten of we nog meer pogingen doen om dit te realiseren.
Het Marjoleinterrein (het oude Petaloterrein, al sinds 25 jaar!) bleef aandacht vragen, omdat in het kader van de veranderingen in de Banne, ook dit terrein voor nieuwbouw bestemd is. De kritiek op de massale hoogbouw had in die zin succes dat nu ook andere opties bekeken worden. Jacob Oost en Kees Wijbrandts hielden dit in de gaten. Kees blijft dat doen, Jojada Verrips zal Jacob vervangen.
Ook de bestrating van onze dijk aan de westzijde heeft onze aandacht gehad. Aanvankelijke problemen tussen bewoners over te realiseren parkeerplekken zijn in goed onderling overleg opgelost. Dat deel van de dijk ligt er weer mooi bij.

Het jaarlijkse vuur rond oud en nieuw verliep dit jaar gelukkig weer rustig. De vereniging is en blijft betrokken bij de voorbereiding en de afspraken rondom het vuur. Rondom het jongerencentrum leken de ontwikkelingen even in een versnelling te komen, toen een plan van politie en bewoners werd gepresenteerd, dat erop neer kwam dat de Groene School beschikbaar zou komen voor de BovenIJ mavo en voor activiteiten uit de Florabuurt, dat er een nieuw jongerencentrum zou komen in het te ontwikkelen Noorderpark, en dat er voorlopige aanpassingen zouden komen aan Dijk 270, zodat de de brandweer zijn goedkeuring zou kunnen hechten aan gebruik van het hele pand (ook boven). Na de verkiezingen en het formeren van een nieuw bestuur is het zaak snel weer aandacht te vragen voor dit plan. Jojada Verrips houdt namens onze vereniging de ontwikkelingen in de gaten als deelnemer aan het buurtbeheer Bloemenbuurt.
De plek van het jongerencentrum in het te realiseren Noorderpark is nog onduidelijk, dat hangt samen met de fase van planvorming van de ontwikkeling van dit park. Ook op het punt van de ontwikkeling van het park zijn we actief, vooral in de persoon van Kees Alberts. Er zijn verschillende discussies in het bestuur aan gewijd geweest, en commentaren geleverd. Op de website is meer info te lezen.
Voor het zuidoostelijk deel van de dijk zit Bonny Alberts in het buurtbeheer namens de vereniging. Zij heeft zich onder meer bezig gehouden met de wijze waarop in de toekomst afval zal worden ingezameld op de dijk, en met de bereikbaarheid van de dijk aan deze zijde in verband met de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn.
Op dit laatste punt is een zeer actieve werkgroep opgestaan, de werkgroep Oost-West verbindingen die alle ontwikkelingen rond de Noord-Zuidlijn zeer kritisch volgt, en bewoners van het Zuid-Oostelijk stukje dijk nauwkeurig op de hoogte houdt met krantjes. Regelmatig is aan de bel getrokken in de Commissie Leefbaarheid van het stadsdeel, als er weer slechte situaties ontstonden. Een zeer nuttige club, al met al.
We hadden weer een paar aardige festiviteiten het afgelopen jaar, we zijn onze feestcommissie daarvoor weer zeer dankbaar!
Tegelijk met het vertrek van Jacob diende zich een nieuw kandidaat-bestuurslid aan: Henk Ras. Als u hem kiest zal hij de secretariaatswerkzaamheden van Kitty v.d. Zijl overnemen. Ik wil Kitty bedanken voor haar werkzaamheden, juist omdat ik weet dat ze niet onverdeeld enthousiast is over deze taak. Gelukkig blijft ze, en zal ze zelfs zo nu en dan als vice-voorzitter functioneren als ondergetekende het de komende tijd te druk heeft met de gemeenteraad.
Tot slot wil ik nog twee oude bewoners van de dijk memoreren: de broers Jaap en Willem Haan die het afgelopen jaar in één week afscheid namen van het leven. Twee vertrouwde gezichten op de dijk, de een rennend door Elzenhage, de ander kijkend vanuit de deuropening. Het was een bijzonder stel.
Wilt u meer informatie over bovenstaande punten? Kom naar de jaarvergadering op 11 april in de Buiksloterkerk! We hopen op een feestelijk bijeenkomst, waarop we vieren dat de vereniging 25 jaar bestaat!
Jesse Bos, voorzitter.
(terug naar boven)

Nieuwtjes

KLANKBORDGROEP PARK
Na inspraak in december van Sytske Zeelenberg van de Commissie Oostwestverbindingen heeft de deelraad besloten de klankbordgroep van het Noorderpark niet op te heffen. Waarschijnlijk wordt die groep ook betrokken bij de inrichting van het begin van de dijk. Er zijn nog geen plannen van de tekentafel gekomen maar op deze foto staan de laatste ideeën.

NIEUWE PADEN
In het park is een deel van het fietspad naar de Van Hasseltbrug, dat deze zomer bij vergissing is gesloopt hersteld. Het andere deel wordt verlegd naar het voetpad tussen voetbalveld en pompstation. Het wordt verbreed en verlicht. Bij de Noorderster (tussen Meeuwenlaan en Waddenweg) wordt ook een fietspad verlegd. De aanleg is bezig en fietsers zijn er heel te vreden mee. De reden van de omleggingen zijn boringen om leidingen dieper te leggen voordat de Nieuwe Leeuwarderweg verlaagd wordt. In het park moeten dwars verbindingen vernieuwd worden.

PAASEIEREN ZOEKEN
Op de Zaterdag voor Palmpasen (8 april) komt in de middag de Paashaas langs om uw kinderen en u uit te nodigen voor de jaarlijkse zoektocht naar paaseieren.

JAARVERGADERING
Ter opluistering van de viering van het 25-jarig bestaan wordt de jaarvergadering opgeluisterd met vrolijke tonen vooraf, filmvertoning in de pauze en een gezellige borrel na afloop! Op 11 april 2006 in de Buiksloterkerk.

TUNNELTJE
Het tunneltje naar de Waddendijk zou gesloten worden in juni 2005. Laatste aankondiging: sluiting in juni 2006. Mensen boven de 65 en invaliden kunnen met de Stadsmobiel naar de bushalte. Ze krijgen 15 euro tegemoetkoming.

STEKJESMARKT
Op donderdag 23 april 2006 van 11.00- 17.00 uur wordt net als vorige jaren op het plein bij de kerk een Stekjes markt gehouden. U kunt uw stekjes aanbieden en nieuwe planten aanschaffen.

DUBBELGLAS
De NZlijn is bereid de huizen tot aan 188 te voorzien van dubbel glas ter voorkoming van geluidshinder door de aanleg van de NZlijn. Bescherming is aangeboden voor de voor- en de achtergevel. Volgens Roel Geuzinge van het bureau Geuzinge en Groeneveld hebben de meeste huizen op de dijk al dubbel glas.
De achtergrond van dit aanbod is dat we voorbereid moeten zijn op veel geluidsoverlast. Van het slopen meer nog dan van het heien.

Uitnodiging
Jaarvergadering Dinsdag 11 april 2006, 20.00 uur, Buiksloterkerk
De leden-bewoners van de Buiksloterdijk worden bij dezen van harte uitgenodigd de jaarvergadering 2006 en de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging bij te wonen.
Terug naar boven