Lidmaatschap

De Bewonersvereniging Buiksloot zet zich in voor een leefbare en plezierige woonomgeving voor alle bewoners van de Buiksloterdijk en omgeving. Zo hebben we ons in de afgelopen jaren succesvol ingezet om de bomenkap in het Noorderpark te beperken, onder meer door erop aan te dringen de brug over het NH-kanaal ca 120 meter zuidelijker te laten aanleggen, en hebben we ons ingezet bij kwesties rond riolering, geluidhinder, verkeersveiligheid, onderhoud van de achtersloot, overlast van, dagrecreanten’-bootjes in het NH-kanaal en andere zaken en de ontwikkelingen rond Elzenhagen.

Samen met andere buurtorganisaties zijn we via ELZO actief om van Elzenhagen-zuid een leefbare wijk te maken en om de toekomstige verkeer- en parkeeroverlast te beperken. De feestcommissie organiseert jaarlijks tenminste drie activiteiten rond de Dam tot Dam-loop (BBQ), St. Maarten en Pasen (eieren-zoeken). Op http://www.buiksloterdijk.org kunt u een overzicht vinden van onze activiteiten, en verwijzingen naar andere activiteiten in Noord. Tijdens onze jaarvergadering legt het bestuur van de Bewonersvereniging verantwoording af over haar activiteiten.

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren vragen we aan alle bewoners/leden een jaarlijkse bijdrage van € 15. Om uw jaarlijkse bijdrage jaarlijks te kunnen innen verzoeken we u om de Incassomachtiging te downloaden, uit te printen en gevuld in te leveren bij de penningmeester (of evt. bij de voorzitter). >> download hier de SEPA-machtiging <<

Met vriendelijke groet,

Jan Smit (nr 176)                                            Pieter Hettema (nr 220)
(penningmeester)                                          (voorzitter)