Informatiebijeenkomst Elzenhagen-Zuid 12 december in de Buiksloterkerk (vanaf 19.30 uur)

Geachte bewoner,
Begin september heeft de Gemeente een informatiemarkt gehouden over de bouwplannen voor o.a. Elzenhagen Zuid. Plannen met veel hoogbouw, en tweemaal zoveel woningen als eerst de bedoeling was. Plannen waarbij de groene zone langs het Noord-Hollands kanaal een flink stuk smaller zou worden, en waarbij de verkeersknooppunten bij de IJdoornlaan en de Botonde op de Nieuwe Purmerweg nog meer belast gaan worden.
Als bewonersorganisaties van de Loenermark, Elzenhagen-Noord, Nintemanbuurt en Buiksloterdijk hebben we ons verenigd in ELZO (Elzenhagen-Zuid Overleg) om die plannen kritisch te volgen. Op 12 september hebben we uw mening gevraagd op een bijeenkomst in de Buiksloterkerk. We hebben toen afgesproken dat we u voor de Kerst opnieuw wilden spreken.
Sindsdien hebben we driemaal overleg gehad met de Gemeentelijke Projectgroep. Stapje voor stapje lijkt het te lukken om de plannen te beïnvloeden. Maar we zijn er nog niet gerust op dat het goed komt. Vandaar dat we u opnieuw uitnodigen om op

12 december a.s. van 19.30 – 21.30 uur in de Buiksloterkerk

van ons te horen hoe de plannen er nu uitzien – welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, waar we stappen vooruit gezet hebben, en waar wij nog problemen verwachten. We laten u dan de laatste schetsen zien, en praten u bij over de plannen voor ATOS, de sporthal, en voor de vestiging van statushouders, een Technasium en een moskee in de nieuwe wijk.
Graag willen we uw mening horen over deze plannen, en van u ideeën krijgen voor verbetering van de plannen en voor een handige manier om de overlast van de bouwwerkzaamheden (die tenminste vier jaar zullen duren) zoveel mogelijk te beperken.
Namens ELZO,
Kees Daalder (VBL/Loenermark)
Gaston Remmers (Wijkraad Elzenhagen-noord)
Corine de Vries (Bewonersvereniging Nintemanbuurt)
Pieter Hettema (Bewonersvereniging Buiksloot, voorzitter ELZO)

   

Het Parool: Manhattan aan het Noordhollandsch Kanaal

Het parool plaats artikel over situatie en besluitvorming rond Elzenhagen-Zuid.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

 

 Zie hier een impressie van de aangekondigde bouwplannen.

 

   

Gemeente Informatiebijeenkomst Elzenhagen-zuid 5 september

In de bijlage [klik hier] het concept verslag die tevens met de Gemeente gedeeld is.

 

   

Verontrusting over gebiedsontwikkeling Elzenhagen Zuid

Met de bijgaande brief aan wethouder Van der Burg, hebben een aantal bewonersorganisaties (verenigd in het Elzenhagen Zuid Overleg - ELZO ), hun zorg uitgesproken over de planvorming van het gebied Elzenhagen Zuid.

[klik hier om PDF brief te downloaden] 

De recent gewijzigde plannen, zoals deze ons ambtelijk zijn geschetst, gaan zonder enige nadere onderbouwing uit van een verdubbeling van het woonprogramma ten opzichte van het bestemmingsplan van februari 2014 en van een ondoordachte optelsom van nieuwe bovenwijkse functies, die gezamenlijk leiden tot een onverteerbare inbreuk op het landschappelijk karakter van dit gebied en tot een ongewenste toename van de verkeerscongestie, parkeerproblematiek en verkeersonveiligheid. Wij vinden dit niet getuigen van een evenwichtige visie op stedelijke ontwikkeling en landschappelijke inpassing en dringen aan op drastische aanpassing van de uitgangspunten.


Wij hebben benadrukt dat onze bezwaren niet alleen zijn ingegeven door de effecten op de omliggende buurten, maar we voorzien ook dat voor de toekomstige bewoners van Elzenhagen Zuid een wijk dreigt te worden ingericht waarvan het leef- en woonklimaat vanaf het begin sterk onder druk zal staan.

Een zo drastische en plotselinge verhoging van de woningbouwopgave kan niet zonder een nadere studie naar de gevolgen voor het landschappelijk karakter, de leefbaarheid van de nieuwe wijk en de verkeer- en parkeerproblematiek – en is daardoor niet te rijmen met de status van versnellingslocatie.

We hebben daarom aangedrongen dat de plannen ingrijpend zijn aangepast bij het volgend ambtelijk overleg met ELZO, gepland op 2 juni a.s.