Gemeente maakt werk van klachten over de openbare ruimte

Gemeente maakt werk van klachten over de openbare ruimte

Begin januari heeft de Bewonersvereniging Buiksloot, na talloze slippartijen op een avond voor de Kerst, op het bevroren fietspad ter hoogte van het viaduct over de Nieuwe Leeuwarderweg (zie de eerdere Nieuwsbrief van de Damesbende), de Gemeente gevraagd om de kosten van het sneeuwruimen voor hun rekening te nemen, en een aantal concrete acties gevraagd om nieuwe problemen in de toekomst te vermijden. Daarop heeft de Gemeente snel en ruimhartig gereageerd: de kosten zijn betaald, er staat nu een zoutcontainer op de gevaarlijke plek, de sneeuwruimroute is aangepast, en de Gemeente heeft beloofd de bereikbaarheid via het informatienummer 14020 te verbeteren.

Vervolgens hebben we vragen gesteld over een aantal aanvullende zaken die op dit moment te wensen over laten: gebrekkige verlichting, wateroverlast, onveilige oversteek naar NZ-lijnstation en brugwachtershuisje. Bijgaand de vragen – met daarachter de antwoorden.

Geachte mevrouw Ruijsink/Beste Gerrie,

Bedankt voor de bemiddeling bij het oplossen van de vorstproblemen rondom het viaduct over de Nieuwe Leeuwarderweg. Alle korte termijn-problemen lijken/zijn inmiddels verholpen. Ik hoop dat bij een volgende vorstperiode de afgesproken oplossingen ook zullen werken. Complimenten voor de wijze waarop jullie (en met name Leo de Boorder) dit hebben aangepakt.

Graag wil ik je aandacht vragen voor een aantal zaken in het Noorderpark die minder goed werken of (nog) niet opgelost zijn:
De grondwaterproblemen in het Noorderpark aan weerszijden van de Nieuwe Leeuwarderweg zijn structureel. Dat leidt regelmatig tot forse plassen, die de wortels van bomen bedreigen, het gebruik van de grasvelden voor recreatie beperken, en regelmatig paden onder water zetten (die vervolgens snel kunnen opvriezen in de winter).  Kun je me laten weten of de drainage- en pompactiviteiten die jullie onlangs hervat hebben, voortaan ook periodiek en structureel zullen plaatsvinden, zodat deze plasvorming wordt voorkomen dan wel snel wordt bestreden? Reactie mw.Ruijsink:
-    Vorige week (eind januari) zijn alle drains doorgespoten.
-    Waternet gaat de afvoer tussen de sloot en de put naar het riool robuuster maken (knik eruit  halen zodat  deze minder gemakkelijk verstopt).
-     Er worden een aantal mogelijke oplossingen voor het veld naast het pierenbadje bij de Adelaarsweg en bij het speeltoestel uitgewerkt. Uitgangspunt is dat er ook hier een robuuste oplossing wordt aangelegd, maar daartoe  moeten de mogelijkheden en kosten wel eerst naast elkaar worden gelegd. Vanwege de vele kabels en leidingen in de ondergrond is hier niet  alles mogelijk.
-     Tot die tijd wordt overtollig water door beheer weggepompt, mocht dit aan de  orde zijn.
Ook de verlichting in het Noorderpark laat regelmatig te wensen over. Dat zorgt voor (een gevoel van) onveiligheid en weerhoudt mensen ervan om bij duisternis van verbindingen door het park gebruik te maken. Meest opvallend is het regelmatig ontbreken van verlichting op de nieuwe brug – die op dit moment overigens weer werkt. Ook  op andere plekken is de verlichting regelmatig kapot. Als ik gemeente-werkers hierop aanspreek zijn ze bekend met dit probleem, maar weten ze niet wanneer en hoe dit wordt opgelost. Kun je aangeven wanneer jullie deze problemen structureel hebben opgelost? Reactie mw.Ruiijsink: Fijn om te horen dat de verlichting van de nieuwe brug het weer doet.We zijn nog bezig met de rest van de verlichting die niet functioneert. Dat wordt nu opgepakt met de betreffende dienst, naar aanleiding van jullie melding.
Gister werd bekend dat de NZ-lijn in de zomer operationeel wordt. Wij maken ons ernstig zorgen over de verbinding voor voetgangers en fietsers tussen het Noorderpark en het ’station Noorderpark’. Anders dan ik vorig jaar rond deze tijd in een overleg met je heb voorgesteld, zullen fietsers en voetgangers straks ’gewoon’ de drukke en onoverzichtelijke Van Hasseltweg moeten oversteken. Nu al doen zich daar regelmatig onveilige situaties voor. Dat zal straks alleen maar gaan toenemen. Ik heb begrepen van mensen die bij het overleg met je betrokken zijn geweest, dat jullie hier geen problemen verwachten. Wij doen dat wel, en zijn voorstander van een verbinding onderlangs de Van Hasseltbrug zoals die aan de westzijde ook bestaat voor voetgangers en fietsers. Kun je aangeven hoe jullie deze onveilige situatie de komende tijd gaan monitoren, en waar wat jullie betreft de grens ligt, voordat er besloten wordt tot een veilige verbinding? Reactie Mw.Ruijsink:
Over de oversteek bij het station:
-          Er zijn momenteel geen plannen voor het aanpassen van de oversteek.
-          De entree naar het park wordt aangelegd met in achtneming van de huidige oversteek. De mogelijkheid om een voetgangersoversteek onder de weg door aan te leggen is nu niet aan de orde, omdat dat als sociaal onveilig wordt gezien en bovendien een aanzienlijke omweg is ten opzichte van de bestaande oversteek. Voor fietsers die deze oversteek willen vermijden zijn er goede alternatieven onder de Van Hasseltweg door bij de Buiksloterweg respectievelijk de Adelaarsweg en dan via de nieuwe fietsroute naar het station. Op de langere termijn – als het Sixhavengebied tot ontwikkeling komt – is er wellicht wel een mogelijkheid om een route langs het kanaal te realiseren.
-  Er zijn momenteel verschillende stedelijke studies gaande over de Van Hasseltstrook. De zorg die jullie uitspreken is bij de  collega’s die hiermee bezig zijn – zowel de  stedenbouwkundigen als de verkeersdeskundigen -  onder de aandacht gebracht. Op de korte termijn worden hier geen resultaten/beslissingen over  verwacht. De stedelijke collega’s hebben aangegeven dat ze de effecten van de in gebruikname van de  NZL willen betrekken bij eventuele voorstellen.

Tot slot een aandachtspunt dat aan de rand van het Noorderpark ligt, maar misschien kun jij er toch iets over zeggen: onlangs is het brugwachtershuisje van de draaibrug over het Noord-Hollands kanaal opgeknapt. Van bewoners hoor ik, dat er een eenvoudig sanitair is aangelegd, dat rechtstreeks uitkomt in het Noordhollandschkanaal. Juist op deze plek wordt regelmatig gezwommen en gedoken – ook al is dat officieel op die plek verboden. Net nu we verlost zijn van de onhygiënische situatie met de ’stadsnomaden'boten aan de overzijde van het kanaal, komt er kennelijk nu, met medewerking en medeweten van de gemeente, een nieuwe vervuiler bij. Mijn vraag is of hiervoor niet een simpele oplossing gemaakt kan worden, met een chemisch toilet oid, zodat de gemeente laat zien dat ze ook in lastige situaties creatief en hygienisch handelt. Kun je me laten weten wat jullie hiermee gaan doen? Reactie Mw.Ruijsink: Ik heb inmiddels van het ingenieursbureau begrepen dat het brugwachtershuisje uiterlijk in mei wordt aangesloten op het riool.

Vriendelijke groet,


Pieter Hettema

Voorzitter bewonersvereniging Buiksloot
Buiksloterdijk 220
1025WD AMSTERDAM
Tel     020 4945990
Mob  065 1145561
pieterhettema@planet.nl
http://www.buiksloterdijk.org

<< Go back to the previous page