Jaarvergadering 13 september 2018

Uitnodiging + SEPA Hier downloaden

Jaarverslag 2017/2018  Hier downloaden

Enquete parkeerbeleid Hier downloaded.

 

Geachte dijkbewoners.

De bewonersvereniging nodigt u uit voor de Jaarvergadering, te houden op donderdag 13 september a.s. 19.30 in de Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2017/18, blikken vooruit naar het nieuwe seizoen, en delen de nieuwtjes.
Op de agenda staat:
1. Opening, vaststelling agenda

2. Verslag jaarvergadering 14 september 2017

3. Mededelingen (w.o. nieuwe spelregels huur voortuinen, afscheid Damesbende)

4. Jaarverslag 2017/18 (bijlage)

5. Parkeerbeleid: gevolgen parkeerbeleid en NZ-lijn; acties richting gemeente
Vorig jaar heeft de gemeente in de zomervakantie een enquête uitgevoerd waaruit ze de conclusie heeft getrokken dat de Buiksloterdijk geen parkeerbeleid wil. Omdat in vrijwel alle omliggende delen van Noord sinds 1 juli wel betaald parkeren is ingevoerd, wordt de dijk nu overspoeld met ‘gratisparkeerders’, kunnen veel dijkbewoners hun auto niet meer voor de deur kwijt – en blijven betaalde parkeerterreinen in de omgeving vrijwel leeg. Hierover heeft de Bewonersvereniging in juli overleg met de Bestuurscommissie gevoerd – met de afspraak dat we begin oktober opnieuw overleggen over maatregelen.

Eén van de onderwerpen waarover we volgende week spreken is het nieuwe Parkeerbeleid – en de gevolgen die dit heeft voor onze buurt (zie ook het Jaarverslag). Bij deze email zit ook een bijlage met de Enquete Parkeerbeleid, zoals de gemeente die vorig jaar heeft verspreid. Op basis van de uitslag van deze enquete (die door ca een derde van de bewoners is ingevuld) heeft de gemeente besloten om geen parkeerbeleid in te voeren op de Buiksloterdijk. Om een beter beeld te krijgen van de huidige opvattingen van (hopelijk veel meer!) bewoners willen we je vragen om deze enquete (voor sommigen: opnieuw) zelf te printen en in te vullen en ofwel donderdag 13/09 mee te nemen naar de vergadering (als je komt) of uiterlijk volgende week woensdag in te leveren bij Marieke Oomen (nr 280) of Pieter Hettema (nr 220). De uitslag van deze eigen enquete zullen we gebruiken in ons overleg met de gemeente over aanpassing van het Parkeerbeleid.

Enquete parkeerbeleid Hier downloaded.

 

6. Verslag feestcommissie (Alvaro/Arne)

7. Vervanging bomen Buikslotermeerdijk; Dreiging kap groenstrook langs sportveld DVC

8. Noorderpark: processierups, voortgang inrichting en evenementen/activiteiten

9. Nieuwbouw Elzenhagen-zuid/ELZO
• Uitvoering Stedenbouwkundig plan: atletiekbaan, molenbiotoop, dijkpark
• Startblok Elzenhagen (huisvesting jongeren & statushouders)

10. Financieel verslag penningmeester en incasso-machtigingen contributie

11. Verslag kascommissie

12. Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur)
Na afloop staan er hapjes en drankjes klaar, en kunnen we even napraten.

Ik hoop u op de Jaarvergadering te mogen begroeten,
Namens het bestuur,


Pieter Hettema (voorzitter)
Bijlage: Machtiging incasso contributie (z.o.z.).
Jaarverslag 2017/18 staat op www.buiksloterdijk.org

<< Go back to the previous page