Verontrusting over gebiedsontwikkeling Elzenhagen Zuid

Met de bijgaande brief aan wethouder Van der Burg, hebben een aantal bewonersorganisaties (verenigd in het Elzenhagen Zuid Overleg - ELZO ), hun zorg uitgesproken over de planvorming van het gebied Elzenhagen Zuid.

[klik hier om PDF brief te downloaden] 

De recent gewijzigde plannen, zoals deze ons ambtelijk zijn geschetst, gaan zonder enige nadere onderbouwing uit van een verdubbeling van het woonprogramma ten opzichte van het bestemmingsplan van februari 2014 en van een ondoordachte optelsom van nieuwe bovenwijkse functies, die gezamenlijk leiden tot een onverteerbare inbreuk op het landschappelijk karakter van dit gebied en tot een ongewenste toename van de verkeerscongestie, parkeerproblematiek en verkeersonveiligheid. Wij vinden dit niet getuigen van een evenwichtige visie op stedelijke ontwikkeling en landschappelijke inpassing en dringen aan op drastische aanpassing van de uitgangspunten.


Wij hebben benadrukt dat onze bezwaren niet alleen zijn ingegeven door de effecten op de omliggende buurten, maar we voorzien ook dat voor de toekomstige bewoners van Elzenhagen Zuid een wijk dreigt te worden ingericht waarvan het leef- en woonklimaat vanaf het begin sterk onder druk zal staan.

Een zo drastische en plotselinge verhoging van de woningbouwopgave kan niet zonder een nadere studie naar de gevolgen voor het landschappelijk karakter, de leefbaarheid van de nieuwe wijk en de verkeer- en parkeerproblematiek – en is daardoor niet te rijmen met de status van versnellingslocatie.

We hebben daarom aangedrongen dat de plannen ingrijpend zijn aangepast bij het volgend ambtelijk overleg met ELZO, gepland op 2 juni a.s.

 

<< Go back to the previous page