home Jaarvergadering 2017 14 September
 

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 Archief van vorige jaren

Geachte dijkbewoners.

De bewonersvereniging nodigt u uit voor de Jaarvergadering, te houden op donderdag 14 september a.s. 19.30 in de Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2016/17, blikken vooruit naar het nieuwe seizoen, en delen de nieuwtjes.
Op de agenda staat:

 

Na afloop staan er hapjes en drankjes klaar, om even te kunnen napraten
Om de bomen te sparen, en onszelf werk, worden de vergaderstukken niet meer uitgeprint en rondgebracht, maar op de website www.buiksloterdijk.org gezet. Wilt u toch een papieren versie, benader dan een van de bestuursleden: Jan Smit op nr. 176; Pieter Hettema op 220; Kees Alberts op 234; Alvaro Manzanares op 256, Marieke Oomen op 280, Jan Bijer op nr 440.

Om de communicatie tussen ons en u te vereenvoudigen vragen we eenieder zijn/haar email-adres te mailen aan info@buiksloterdijk.org Het spreekt voor zich dat die adressen niet openbaar worden en alleen door de vereniging gebruikt zullen worden.

Graag zien we u op de vergadering

Namens het bestuur,

Pieter Hettema (voorzitter)

Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Buiksloot d.d. 12 september 2016.
Om 19.30 uur opening van de vergadering door de voorzitter. Aanwezig waren ongeveer 25 personen. 

Voorzitter Pieter Hettema heet alle aanwezigen van harte welkom en kondigt aan dat deze keer de vergadering in twee delen uiteenvalt. Het eerste uur wordt besteed aan de Jaarvergadering van de Bewonersvereniging Buiksloot. Vanaf 20.30 uur zullen bewoners uit andere buurten erbij komen, om ons samen te beraden over de nieuwbouwplannen van de gemeente in Elzenhagen-zuid.

Jaarvergadering BV Buiksloot:
Pieter hettema neemt het jaarverslag van 2015/16 met de vergadering door.

 • Noorderpark: Er wordt teveel gesnoeid in het Volewijkerpark, een en ander is terug te vinden in het krantje van Guda. Het Noorderpark krijgt officieel  een  lage evenementendruk, maar trekt toch teveel evenementen naar zich toe hetgeen resulteert in een hoge mate van geluidsoverlast.

Er zijn vier bronnen van geluidshinder: het verkeer, bedrijven, vliegtuigen en evenementen.
Om het veerslawaai te denpen en het aanzicht van de verdiepte Nwe Leeuwarderweg te verbeteren is het plan hier met bewoners samen hangklimop te plaatsen. Dit plan moet wel gemeld worden bij groenbeheer. Mogelijk kan het plaatsen van de hangklimop bij AT5 worden gemeld zodat het initiatief bekend word gemaakt. De Trust die over de evenementenoverlast gaat heeft een paraplu functie, de vergunning wordt getoest aan de op dat moment geldende APV.

 • Er liggen nog steeds bootjes in het kanaal afgemeerd. Dit mag niet. Er wordt geklaagd over gebrek aan handhaving. Mogelijk worden een aantal van deze bootjes verhuurd via AIRBNB. Er worden ideeen genoemd om de handhaving te verscherpen en de overlast te beperken, bv door het maken van nette steigers en alternatieve plekken aan te bieden voor deze bootjes.
 • Overhaal: de heren Hoeve en Beijer zullen een plan maken voor een overhaal zodat kleine bootjes ook de polder in kunnen. Dit plan wordt besproken met Maarten Hoeve van de gemeente.
 • Overtuinen:  Het betalen van 50 euro huur per m2 voor het gebruik van de overtuinen is voorlopig van de baan. In het beleid hier voor zit vooralsnog geen beweging.  Wel is er een plan om woonboten erfpacht te laten betalen per m2. De tuinen kunnen dan aan deze erfpachtregel worden gekoppeld.  Het wordt in elk geval wel betalen.
 • Bomen:  door de werkzaamheden op het eiland achter de nummers 448, 446, 444 enz  voor het aanleggen van stadsverwarming zijn enkele grote bomen mogelijk bij de wortels beschadigd. Als deze bomen omvallen kunnen ze op de huizen terechtkomen. Dit kan grote schade tot gevolg hebben. Een en ander wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
 • De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering dechargeert de penningmeester. Er wordt 5000 euro in reserve gehouden voor eventuele kosten. De penningmeester stelt voor de contributie voortaan simpeler te innen via een automatische incasso, en suggereert om de contributie te verhogen. Het eerste idee wordt omarmt. Over een eventuele verhoging zal het bestuur zich nog buigen. Uitgangspunt is, dat alleen als er nieuwe plannen zijn, die extra geld kosten, er een grond is voor verhoging.
 • De feestcommissie doet verslag van hun activiteiten en financiële resultaten. Zij spelen financieel bijna quitte. De feestcommissie krijgt applaus voor hun inzet. Hiermee wordt het eerste deel van de veregadering afgesloten.

Vervolgens komt deel twee aan de orde, het plan Elzenhagen zuid. Naast bewoners van de Buiksloterdijk nemen nu ook bewoners en bestuursleden van andere buurten (NInteman, Loenermark en Elzenhagen-noord) deel aan de vergadering (totaal ca 45 mensen).
Het plan van de gemeente voor Elzenhagen zuid wordt in hoofdlijnen toegelicht door Pieter Hettema (tevens voorzitter van ELZO). Na veel vragen en opmerkingen wordt besloten tot gezamenlijke actie van de vier betrokken buurtverenigingen. Daarbij worden de volgende aandachtspunten meegegeven:
A:            Welke projectontwikkelaars doen hier aan mee – en zijn zij te beinvloeden?
B:            Welke eisen worden gesteld aan leefbaarheid, groen, verkeer/parkeren etc..
C:            Probeer te achterhalen op welke doelgroepen de gemeente mikt met de woningbouw.
D:            Welke mogelijkheden zijn er het plan te vertragen?
Besloten wordt om eind 2016 weer een vergadering met de vier buurtverenigingen en omwonenden te houden in de Buiksloterkerk.

ca 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

 

Jaarverslag 2016/17 bewonersvereniging Buiksloot, vooruitblik 2017/18
In het seizoen 2016/2017 heeft het bestuur van de bewonersvereniging zes maal vergaderd. Vanuit het bestuur hebben de verschillende bestuursleden regelmatig contact gehad met ambtenaren van de Gemeente, de bestuurscommissie Noord,  voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond en samen met andere bewonersorganisaties in Noord invloed proberen uit te oefenen op de nieuwbouwplannen voor Elzenhagen-zuid. In vogelvlucht een overzicht van de onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest:

 • Het Noorderpark is het afgelopen jaar verder ontwikkeld, met name door de afronding van de nieuwbouw van het Noorderparkbad en door de aanleg van een nieuwe brug die de oostelijke parkdelen verbindt met het westelijke deel van het Noorderpark. Over de inrichting van het bouwterrein hebben we overleg gehad met de gemeente. Op 3 september jl. is de nieuwe fiets- en voetgangerbrug feestelijk geopend, tijdens het Noorderparkfestival. Daarnaast gaat de gemeente nu extra investeren in onderhoud van het Noorderpark (en in zes andere parken) en in een trap ten noorden van deNoorderparkkamer.
 • In juni 2017 werden er zonder aankondiging hekken geplaatst langs de oevers van de zwaaikom van het NH-kanaal. Navraag bij de gemeente leerde ons dat deze hekken te maken hadden met het plan van de parkarchitect om het hele Noorderpark te omzomen met een heg. Bewoners maakten met foto-impressies en spandoeken  duidelijk dat zo’n heg het uitzicht op het kanaal belemmert, en tot onveilige verkeerssituaties kan leiden. Als bewonersvereniging hebben we deze argumenten ondersteund, en duidelijk gemaakt dat deze groenstroken nooit deel hebben uitgemaakt van het Noorderpark. Na twee overleggen besloot de gemeente dit plan voorlopig in te trekken, en zijn de hekken verwijderd.
 • De rol van het Noorderpark in het ‘evenementenbeleid’ van de Gemeente wordt gelukkig een stuk bescheidener dan aanvankelijk de bedoeling was. Jaarlijks mogen er twee grotere evenementen komen, zoals het Noorderparkfestival, en daarnaast zijn enkele kleinere activiteiten toegestaan bij de Gele pomp en Roze tanker, bij het Noorderparkbad en bij de Noorderparkkamer. De Trust blijft zich opwerpen als coördinator van evenementen in en om het Noorderpark. Door middel van affiches en een Nieuwsbrief verschijnen regelmatig overzichten van activiteiten. Wij blijven ons verbazen over de algemene vergunning die aan de Trust verstrekt is. Doel is dat spontane initiatieven wat sneller van de grond kunnen komen. Dat leidt er overigens wel eens toe dat bewoners laat en onduidelijk geïnformeerd worden over lawaaierige activiteiten.
 • Na een valse start is het dit jaar voor het eerst gelukt om alle zwerfbootjes te weren van de oevers van het NH-kanaal. De Gemeente heeft nu alle verantwoordelijkheid voor het toezicht en de handhaving overgenomen van de Provincie Noord Holland, waardoor er sneller wordt ingegrepen. Ook de aanleg van de nieuwe brug maakte de gemeente extra alert. Net als voorgaande jaren zullen we in het najaar weer met Marcia Meerum Terwogt van de gemeente de handhaving evalueren. Opmerkelijk blijft dat de (32!) bootjes tussen de sluis en Van Hasseltbrug wel ongemoeid worden gelaten...
 • In het najaar van 2015 werden we overvallen door een voorstel van de Gemeente om de huur van de voortuinen te verhogen van ca € 150 per perceel p.j. naar € 5.000 (€ 50 p/m2). Net als enkele verenigingen van woonboten hebben we daar direct bezwaar tegen gemaakt. Er werd ons gezegd dat men in maart 2016 met een nieuw beleidsvoorstel zou komen. Sindsdien is het ‘stil aan de overkant’. We blijven echter alert op dit onderwerp.
 • Elzenhagen-zuid.
 • Sinds maart 2016 houden we ons vanuit ELZO, samen met de bewonersorganisaties van de Nintemanbuurt, Elzenhagen-Noord en Loenermark actief bezig met de nieuwbouwplannen voor Elzenhagen-zuid. Via brieven aan de wethouder, inspreken tijdens raadsvergaderingen, rechtstreeks overleg met de gemeentelijke projectgroep, artikelen in kranten en lobby-gesprekken met politieke partijen hebben we de plannen proberen te beïnvloeden. Tijdens drie goed bezochte bewonersavonden hebben we met de omwonenden overlegd over onze gezamenlijke standpunten en strategie. Samen met 91 andere organisaties en vele omwonenden hebben we in mei van dit jaar een zienswijze ingediend in het kader van de inspraak. Onze bezwaren richten zich tegen de haastige planning, de verdubbeling van de woningbouwplannen (van 800/1000 naar 1800 woningen), het grote aantal bovenwijkse voorzieningen, de veel te grote dichtheid en hoogte van de woningbouw, de beperkte speelruimte in de drie woonbuurten, de gebrekkige aansluiting bij het karakteristieke Waterlandse karakter en de verkeersproblemen die zullen ontstaan bij de twee ontsluitingen (botonde en Ijdoornlaan). Op 13 september spreekt de Bestuurscommissie Noord over haar advies aan de Gemeenteraad. Wij zullen dan opnieuw onze stem laten horen. Tijdens de Jaarvergadering willen we bespreken welke andere stappen we kunnen zetten.
 • Vooruitlopend op de nieuwbouw in Elzenhagen-zuid heeft de gemeente het besluit genomen om in 2018 te starten met ‘Startblok Elzenhagen’ een woningproject bedoeld om jonge statushouders (tot 27 jaar) sneller op te vangen en te integreren. Wij hebben gewaarschuwd voor de nadelen van een te grote omvang en voor de geluidshinder en isolatie als gevolg van de nieuwbouw. Desondanks zet de gemeente haar plannen door, zij het dat de omvang is beperkt van 686 naar ca 550 wooneenheden voor jongeren en statushouders (50/50). Vanuit het bestuur houden we via een klankbordgroep de vinger aan de pols.
 • Voortaan kunnen huiseigenaren via de WOZ-toets het hele jaar online hun WOZ-gegevens controleren. De WOZ-waarde vormt de basis voor de berekening van verschillende belastingen (van gemeente, waterschap en rijk), en voor de bepaling van de hoogte van de erfpacht. Omdat dijkwoningen op grond staan die een waterkering vormen, kan de WOZ-waarde voor deze woningen lager uitpakken. Of dit ook geldt voor alle woningen aan de Buiksloterdijk bestaat nog onduidelijkheid – ook bij de gemeente. Dat zoeken we op dit moment uit. Tijdens de Jaarvergadering komen we hierop terug.
 • Samen met de Nintemanbuurt hebben we met de gemeente overlegd over de vervanging van de populieren op de Buikslotermeerdijk, aan de oostzijde van de draaibrug. Daarbij hebben we een enquête gehouden onder omwonenden naar hun voorkeur. Op voorstel van een van de bewoners (Melvin Stigter) zullen de populieren worden vervangen door een ‘gemengd boeket’ van Amerikaanse eiken, Robinia’s, Linden, Walnoot-bomen, Elsen, tamme Kastanjes en Appelbomen.
 • De penningmeester heeft dit jaar een begin gemaakt met de automatische incasso van de contributie. Inmiddels doen zo’n 30 leden hieraan mee. Bij deze uitnodiging vindt een incasso-formulier. We hopen dat u dit ondertekent, en meeneemt als u op de Jaarvergadering komt (of rechtstreeks in de bus doet bij de penningmeester, Jan Smit op nr 176).  
 • Met de Feestcommissie hebben we dit jaar regelmatig contact, met name via ons bestuurslid Alvaro Manzanares die ook lid is van deze commissie. De feestcommissie is weer lekker actief geweest en zal ter vergadering mondeling verslag doen. Dan zullen we ook horen welke nieuwe ideeën er zijn voor volgend seizoen.
 • In de afgelopen periode is gesleuteld aan de website. De homepage is vernieuwd en ziet er nu een stuk overzichtelijker uit. Voortaan willen we vaker via de email  korte nieuwsberichten verzenden, die vervolgens weer verwijzen naar wat langere artikelen en nota’s op der website. We hopen dat we zo de communicatie wat kunnen versnellen en verbeteren.

Amsterdam, september 2017.
Namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Buiksloot,
Pieter Hettema (voorzitter)

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER op jaarvergadering bewonersvereniging BUIKSLOOT  dd 14 September 2017 (zie word of pdf versie)

Dit jaar is voor het eerst het boekjaar aangehouden van 1 september t/m 31 Augustus, i.v.m. de jaarvergadering in September. De inkomsten/uitgaven zijn daar aan aangepast evenals de begroting.

INKOMSTEN.

Dit jaar is een begin gemaakt met het automatisch incasseren van de contributie. Aangezien de ING tegenwoordig daarvoor een excelspreadsheet accepteert, is het niet langer nodig daarvoor een .xml file aan te maken en aan de ING bank aan te bieden. Het laatste vereist kennis van .xml programmeren, of een abonnement op een boekhoudprogramma of website, dat geld kost.

In juli is de eerste batch geincasseerd (zowel van 2016 als 2017, dus 10€/ per adres), plus een aantal leden die rechtstreeks heeft betaald. Totale inkomsten: 360€

Op het ogenblik staat het aantal incassocontracten op 30, we streven naar 60% dekking, hetgeen mogelijk 85 van de 140 huizen op de Buiksloterdijk 5€ contributie per jaar oplevert, ofwel 425 Euri.

UITGAVEN.

De totale uitgaven dit jaar staan op 1377 Euro.
De totale inkomsten die er tegenover staan zijn 360,  er is dus een negatief saldo van 1017 euro, die we interen op de reserves waardoor we van 4200€ naar 2900€ in reserves achteruit gingen.

Een aantal kosten kunnen niet wezenlijk omlaag, wellicht een keer de huur van de kerk, maar er zal iets aan deze scheve situatie gedaan moeten worden, anders zjin we in drie jaar tijd blut!.

Er zijn een aantal  mogelijkheden die voor balans zouden kunnen zorgen:

1) Netto inkomsten van de BBQ omhoog (tot voor een jaar of vijf onze melkkoe)
2) Contributie omhoog naar 10€, wellicht 15€
3) Meer betalende leden.
4) factor xx, een onbekende weldoener oid..........

 

Jaarvergadering 2017 (printversie agenda)

verslag Voorzitter (pdf) Notulen 2016(pdf) Financieel verslag in cijfers (pdf )