Herinnering: Jaarvergadering 2020/21 - Do 16 september 2021, 20 uur Buiksloterkerk

Geachte dijkbewoners.

Bij deze herinneren we u aan de Jaarvergadering van de Bewonersvereniging Buiksloot, die we dit jaar weer kunnen houden op donderdag 16 september a.s. vanaf 20.00 uur in de Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2020/21, blikken vooruit naar het nieuwe seizoen, en delen de nieuwtjes.

Op de agenda staat:

1. Opening, vaststelling agenda  [klik hier om de agenda en bijlagen uit te printen]

2. Mededelingen: o.a.: berichten over herinrichting Buiksloterdijk 276-450 (zie agendapunt 4)

3. Jaarverslag 2020/21 [klik hier om het Jaarverslag uit te printen]

4. Bespreekpunten:

  • Bomenbeleid: Buiksloterdijk, Elzenhagen-zuid en Noorderpark 
  • Schouw en aanpak achterstallig onderhoud op de Dijk 
  • Plaatsing containers Flora4Life en overlast hangjongeren sportpark
  • Communicatie (website en Dijk-app)
  • Camera’s op de dijk en privacy

Samenstelling bestuur: dit jaar zijn drie bestuursleden volgens het aftreedrooster aan het einde van hun termijn. Twee daarvan zijn niet herkiesbaar (Kees Alberts, Pieter Hettema – voorzitter). Voor hen zijn twee kandidaten beschikbaar: Bart van Goudoever en Hanzo van Beusekom. De derde, Jan Smit – penningmeester – wil zich desgewenst beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn. Naast de twee – goede, mannelijke – kandidaten zijn we er ondanks verwoede pogingen tot nu toe niet in geslaagd om vrouwelijke kandidaten te vinden voor ons bestuur. We hopen van harte dat er zich alsnog enkele vrouwelijke kandidaten beschikbaar stellen. Kandidaten kunnen contact opnemen met de voorzitter.

5. Verslag en plannen feestcommissie

6. Financieel verslag penningmeester, incasso contributie.

7. Verslag kascommissie

8. Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur)

Na afloop staan er hapjes en drankjes klaar, en kunnen we even napraten.
Ik hoop u op de Jaarvergadering te mogen begroeten,

Namens het bestuur,
Pieter Hettema (voorzitter)

<< Go back to the previous page