Vierde Dijkbericht 2020

Na onze eerdere berichten van januari, maart en augustus, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen waarover we jullie graag willen informeren.

 

1.      De DijkDoeMee-app, in januari gestart met 15 deelnemers i.v.m. praktische tips over de openbare ruimte, is sindsdien uitgegroeid tot een veelgebruikte praktische en sociaal-culturele uitwissel-app met ca 60 deelnemers. Denk daarbij vooral aan tips i.v.m. (ver)bouw van het huis, culturele activiteiten in de buurt, oppas, aanbieden van overtollige huisraad/gereedschap, verkeerd bezorgde post, aanbod tijdelijke woonruimte.... Als je je voor deze app-groep wilt aanmelden, stuur dan een email aan pieterhettema@planet.nl met vermelding van je naam en 06-nummer.

2.      Als gevolg van de COVID-19-pandemie zal dit jaar geen oudejaarsvuur gehouden worden bij Floradorp. Een deel van de Dijk heeft hierover bericht ontvangen. Enkele dijkbewoners houden hierover contact met Floradorp en de gemeente. Het lijkt erop dat Floradorp zich hierin kan vinden, waarbij ze overigens al vast aankondigen dat volgend jaar extra feestelijk wordt i.v.m. het 70-jarig jubileum van het oudejaarsvuur. Wel zijn we nog beducht voor de mogelijkheid van carbid-schieten. We dringen er bij de gemeente op aan daarover strikte afspraken te maken.

3.      Op de website www.buiksloterdijk.org hebben we begin oktober ons Jaarverslag 2019/20 geplaatst en het verslag van de Jaarvergadering van september 2019. Daarop zijn geen op-of aanmerkingen gekomen. In de laatste bestuursvergadering hebben we beide stukken inmiddels vastgesteld.

4.      Na de schouw van de openbare ruimte van begin december en eind mei, is er 11 november opnieuw een ronde gemaakt met de gemeente- nu met de nieuwe gebiedsmanager Sylvain Scheers. In de bijlage tref je een overzicht aan van alle zaken die besproken zijn. Net als vorige keren benadrukt dhr. Scheers dat het vooral helpt om via 14020 of via de website een Melding Openbare Ruimte Amsterdam (MORA) te doen. Een belangrijk punt dat we blijven benadrukken is onze wens om veel nieuwe bomen op en rond de Dijk te (her)planten die in de afgelopen jaren door ziekte of kap zijn verdwenen. Dhr.Scheers heeft aangegeven dat hij zich hiervoor sterk  heeft gemaakt bij de Afd.Groen van de gemeente.

5.      De situatie rond het haventje/WSV De Waterkering is nog steeds niet helder afgewikkeld. Na een strenge Gemeentelijke handhavingsbrief in januari, is er begin september een online-hoorzitting gehouden. Ondanks de verzekering van de gemeente dat er begin november eemuitspraak zou komen, is ook die termijn al weer verstreken. Langzamerhand vinden wij al dit uitstel-gedrag bestuurlijk zeer onverantwoord.

6.      Nadat de Gemeenteraad in februari het bestemmingsplan Elzenhagen-zuid had goedgekeurd, heeft ELZO, samen de Bewonersvereniging Buiksloot en 22 bewoners hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Onze bezwaren richten zich vooral tegen de hoge bouwdichtheid (1800 woningen in combinatie met nieuwe voorzieningen in een krap bemeten gebied) en de gevolgen die dit heeft voor de kap van (2150!) bomen, verkeer- en parkeerdruk en het leefklimaat (weinig lichtinval, veel woonblokken met ‘dove gevels’ pal tegen drukke verkeerswegen aan). Op 16 september is de zitting uit Den Haag geweest. De Raad van State sprak haar waardering uit voor onze gedegen argumentatie en stelde kritische vragen aan de gemeente. Wij verwachten dat de uitspraak begin december gepubliceerd zal worden – en zullen jullie daarna snel informeren.

7.      Recent hebben verschillende buurtbewoners een bericht ontvangen van Mickey Bosschert met als aanhef ‘Duizenden euro’s terug op  je Dijkhuis’. Het gaat in dit geval om een oude uitspraak van maart 2017 over teruggave van WOZ-belasting aan een bewoner van een Dijkwoning elders in Nederland. Een werkgroep van buurtbewoners heeft daar toen direct studie naar gedaan. De conclusie was dat dit onderwerp gecompliceerder en minder profijtelijk is dan je op het eerste gezicht zou denken. Om te beginnen heeft slechts een deel van het oostelijke gedeelte nog een functie als (secundaire) waterkering – voor de rest geldt dat niet. Bovendien kan deze rechterlijke uitspraak alleen effect hebben voor het niet bebouwde gedeelte: de waarde daarvan kan, na een hoop juridische strijd, worden verlaagd. Dat levert eenmalig een klein voordeel op – maar zodra er weer vergelijkbare woningen in de omgeving verkocht worden, is opnieuw de dan vastgestelde marktwaarde voor het geheel uitgangspunt voor de WOZ-belasting. Conclusie was en is dat dit voor een beperkt aantal woningen misschien, na een hoop juridisch gedoe, een klein eenmalig voordeel zou kunnen opleveren. Deze conclusie is dat najaar in de Jaarvergadering gepresenteerd  - en daarmee hebben we dit onderwerp afgesloten. 

8.      Als laatste nog een extra bericht over de restauratie van de Krijtmolen: de crowdfunding van de krijtmolen is zeer voorspoedig verlopen. Het streefbedrag ( € 7.000), is ruim overtroffen. Dankzij 180 giften van dijkbewoners – en van andere vrienden van de Krijtmolen uit binnen- en buitenland is er € 10.800 bijeen gebracht. Samen met € 35.000 aan subsidies kon eind oktober dan ook in goed vertrouwen begonnen worden met de vervanging van het riet. Zie voor verdere berichtgeving en ‘krijtfunding-activiteiten’ www.krijtmolen.nl

Voor verdere vragen en opmerkingen kun je terecht op onze website www.buiksloterdijk.org en ons centrale email-adres info@buiksloterdijk.org Daarnaast kun je natuurlijk ook een van de bestuursleden persoonlijk aanschieten:

 

Hartelijke  groet,

Pieter Hettema (voorzitter, nr.220)
Alvaro Manzanares (secretaris, nr.258)
Jan Smit (penningmeester, nr.176)
Marieke Oomen (nr.280)
Kees Alberts (nr.234)  
Jan van Liebergen (nr.398)

<< Go back to the previous page